Contact:

Fysiotherapie Kemperman

Mw M. van Dinther-Kemperman

Mgr. van Kesselstraat 32
5251 AX Vlijmen
fysio-kemperman@hotmail.com
073-7851161
06-48643063

Direct aanmelden
? Klik hier

Routeplanner


Geregistreerd lid van:


KNGF-logo
Register-fysiotherapeut


geriatrie netwerk
Lid van Geriatrie Netwerk


Stroke netwerk
Lid van Stroke-netwerk


MS-netwerk
Lid van MS Zorg Nederland

Big-registratie
BIG-geregistreerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet ter bescherming van persoonsgegevens die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Op grond van de AVG heeft Praktijk Fysiotherapie Kemperman bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. De wet spreekt van “het verwerken van persoonsgegevens”. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan. Naast de AVG gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Praktijk Fysiotherapie Kemperman behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. De meest recente versie is beschikbaar in de wachtruimte.

Binnen Praktijk Fysiotherapie Kemperman worden van u diverse persoonsgegevens verwerkt. Tijdens uw behandeling legt uw behandelaar informatie over u vast. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld adres, informatie die uw huisarts en verzekering verstrekken, alsmede medische gegevens. De gegevens die worden verzameld, worden vastgelegd in uw dossier. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor het financiële afwerken van uw behandelingen.

 

Plichten
Praktijk Fysiotherapie Kemperman heeft bepaalde plichten volgens de AVG; is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 
  •  voor fysiotherapeutische zorgverlening.
  •  voor doelmatig beheer en beleid.
  •  voor ondersteuning van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Praktijk Fysiotherapie Kemperman is verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegd gezag.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk bepaalde termijnen 

Praktijk Fysiotherapie Kemperman maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Rechten
Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien nodig (Recht op vergetelheid).
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling (wettelijke bewaarplicht) niet bewaard moet blijven.
 • Het recht een eigen verklaring (medisch van aard) aan uw dossier toe te voegen.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wil maken van uw rechten of inzage wil in het verwerkingsregister, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken: Praktijk Fysiotherapie Kemperman, Mgr. van Kesselstraat 32, 5251 AX te Vlijmen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt u verzocht vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Praktijk Fysiotherapie Kemperman heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk en met uw toestemming mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (zoals uw huisarts). 

Om dienstverlening mogelijk te maken maakt Praktijk Fysiotherapie Kemperman gebruik van gegevensverwerkers. Omdat dat transparantie het middel is van vertrouwen tonen wij hieronder de door ons gebruikte applicaties waarin gegevens (digitaal) zijn opgeslagen.
Al van de onderstaande partijen zijn op de hoogte van de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens (AVG) en handelen hier naar. Praktijk Fysiotherapie Kemperman heeft waar mogelijk en nodig een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de gegevensverwerkers.

 

Externe partijen   

Doeleinde

- Intramed

Cliëntbeheer

- Vecozo

Declaratie afhandeling zorgverzekeraars

- Qualizorg

Meten van cliëntervaring  (contractueel verplicht)

- Hotmail.com

Communicatie, enkel naam en e-mailadres (na instemming)

 

 

Dossieroverdracht
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Grondslagen verwerking gegevens
De AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat persoonsgegevens op basis van minimaal één van onderstaande gronden verwerkt mogen worden.  

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. 
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 

 

Meldplicht Datalekken - digitale veiligheid in onze praktijk
Met ingang van 1 januari 2016 geldt er voor bedrijven een meldplicht voor datalekken.
De meldplicht ins onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De Meldplicht Datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n). De betrokkene is degene van wie persoonsgegevens zijn gelekt.
Praktijk Fysiotherapie Kemperman heeft diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op datalekken te minimaliseren c.q. uit te sluiten. Mocht er een Datalek plaatsvinden dan maakt de onderneming gebruik van het protocol voor de Meldplicht Datalekken. In het protocol staat de procedurebeschrijving de te doorlopen stappen verwoord.

 

Websitebezoek
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door de sociale platformen zelf. Om te zien wat de sociale netwerken met de gegevens doen die zij via de cookies verschaffen verwijst Praktijk Fysiotherapie Kemperman naar hun privacyverklaring.

 

 

 

 

 

 

 


 

Privacyverklaring                                                   Disclaimer 

 

 

Copyright, 2019, Fysiotherapie Kemperman, Mgr. van Kesselstraat 32, Vlijmen