Contact:

Fysiotherapie Kemperman

Mw M. van Dinther-Kemperman

Mgr. van Kesselstraat 32
5251 AX Vlijmen
fysio-kemperman@hotmail.com
073-7851161
06-48643063

Direct aanmelden
? Klik hier

Routeplanner


Geregistreerd lid van:


KNGF-logo
Register-fysiotherapeut


geriatrie netwerk
Lid van Geriatrie Netwerk


Stroke netwerk
Lid van Stroke-netwerk


MS-netwerk
Lid van MS Zorg Nederland

Big-registratie
BIG-geregistreerd
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Praktijkreglement Fysiotherapie Kemperman

 

Voor een soepel verloop van uw behandelingen vraag ik uw aandacht voor het volgende

 

 

Aanmelding

U kunt zich op twee manieren aanmelden:

- op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist

- op eigen initiatief

Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, voer ik een screening uit om te controleren of ik u in behandeling kan nemen.

 

Het is belangrijk bij uw aanmelding door te geven hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken:

- naam zorgverzekeraar

- polisnummer

- de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering

- BSN-nummer

 

Verhinderd

Indien u verhinderd bent dient u 24 uur van tevoren af te bellen. Belt u niet tijdig af, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht bij uzelf en dit wordt NIET vergoed door de verzekeraar.

 

Hygiëne

U wordt verzocht uw eigen handdoek mee te brengen.

 

Garderobe

Fysiotherapie Kemperman is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van uw eigendommen.

 

Roken

Roken is niet toegestaan in de praktijk.

 

Omgang cliëntengegevens

Met het cliëntendossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie.

 

 

Betallingsvoorwaarden

Fysiotherapie Kemperman hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF).

 

Betalingsvoorwaarden VVF

1. De declaraties van fysiotherapeuten dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

 

2. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro betalingsopdracht.

 

3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/ gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

4. Indien de cliënt in verzuim verleert, is de fysiotherapeut/ gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van ? 23,-, alles exclusief omzetbelasting.

 

Vergoedingen

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening, ook als u niet (voldoende) verzekerd bent.

 

Waarborg Kwaliteit

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, kan worden opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.
Ik ben zowel BIG-geregistreerd, als geregistreerd in het Kwaliteitsregister KNGF.